Suomen Yritykset logo

Valitse kunta, alue tai toimiala

1. Sopimusehtojen soveltamisala
Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Yleiset Ehdot”) sovelletaan Infonor Oy:n (jäljempänä ”Infonor”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen sopimukseen, joka koskee Infonorin internet-osoitteessa www.suomenyritykset.eu ylläpitämää Suomen Yritykset -palvelua (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelu on kuvattu tarkemmin info-osiossa.
Käyttämällä Suomen Yritykset -palvelua Asiakas hyväksyy nämä Yleiset ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan.

2. Sopimuksen syntyminen
Sopimus (jäljempänä ”Sopimus”) syntyy Infonorin ja Asiakkaan välille, kun Palvelun käytöstä on Asiakkaan ja Infonorin välillä sovittu suullisesti.

3. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa kuusi (6) kuukautta. Kolmannella osapuolella ei ole oikeutta irtisanoa Sopimusta Asiakkaan puolesta.

4. Palvelun toimittaminen
Infonor toimittaa Palvelun julkaisemalla Asiakkaan tiedot palvelukuvauksessa esitetyllä tavalla Sopimuksen voimassaoloajan.
Infonor ei takaa Palvelun virheettömyyttä eikä sitä, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksettä. Infonor ei vastaa siitä riippumattomista tietoliikenne- tai teknisistä häiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista.
Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on annettava Infonorille riittävät ja oikeat tiedot Palvelun toimittamista varten ja ilmoitettava hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa. Asiakas vastaa kaikista antamistaan tiedoista.
Infonor lähettää Asiakkaalle oikovedoksen Palveluun tulevista tiedoista. Asiakkaan on tarkistettava oikovedos ja Palveluun tulevat tiedot välittömästi niiden Asiakkaalle lähettämisen jälkeen. Oikovedos ja Palveluun tulevat tiedot katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas ole kirjallisesti reklamoinut Infonorille havaituista virheistä kahden (2) viikon kuluessa oikovedoksen toimituksesta.

5. Käyttöoikeus ja sen rajoitukset
Asiakkaalla on Sopimuksen voimassaoloajan näiden Yleisten ehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun. Käyttöoikeus ei sisällä omistus- tai immateriaalioikeuksien luovutusta.

6. Vastuu asiakkaan toimittamasta materiaalista

Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset toimittamiensa tietojen ja muun aineiston käyttöön ja luovuttamiseen Infonorille Palvelun toimittamista varten. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittamat tiedot ja aineisto eivät loukkaa kolmansien immateriaali- tai muita oikeuksia.
Mikäli viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa tai mikäli Infonorilla on perusteltu syy olettaa, että Palvelussa on julkaistu tai sen kautta on toimitettu Asiakkaan materiaalia tämän kohdan vastaisesti, Infonorilla on oikeus Asiakasta kuulematta poistaa tällainen materiaali tai estää sen käyttö ilman Asiakkaan suostumusta.
Asiakas vastaa Infonorille aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan toimittamat tiedot ja muu materiaali eivät ole tämän kohdan mukaisia.

7. Maksut ja laskutus
Asiakas on velvollinen suorittamaan Infonorille Palvelusta sovitun hinnan. Sovittua hintaa noudatetaan Sopimuksen voimassaolon ajan. Infonorilla on oikeus tarkistaa hintaa lainsäädännöstä johtuvien muutosten perusteella.
Maksut erääntyvät maksettavaksi 14 päivän kuluttua laskun lähettämisestä lukien.
Infonorilla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulut ja korkolain mukainen viivästyskorko laskun eräpäivästä lukien.
Mahdolliset muistutukset laskusta on tehtävä kirjallisesti viimeistään eräpäivänä.
Liikaa maksaneita asiakkaita pyydetään ilmoittamaan tilinumeronsa liikamaksun palautusta varten palvelun tarjoajalle. Tilinumeroilmoituksen voi tehdä laskutukseen joko sähköpostitse tai kirjepostilla. 1.3.2022 lähtien liikamaksun palautuksesta veloitettava palvelumaksu on 10 euroa. Käsittelymaksu veloitetaan, jos virhe maksussa johtuu maksajan huolimattomuudesta.

8. Immateriaalioikeudet
Kaikki immateriaalioikeudet Infonorin tarjoamaan Palveluun sekä siihen sisältyvään tai liittyvään aineistoon kuuluvat Infonorille.
Asiakkaalle ei myönnetä nimenomaisesti mainittujen rajoitettujen käyttöoikeuksien lisäksi mitään muita oikeuksia Infonorin Palveluun ja siihen sisältyviin tai liittyviin immateriaalioikeuksiin.

9. Oikeus Palvelun keskeyttämiseen
Infonorilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palveluiden toimittaminen, jos se on tarpeen päivitys-, huolto- tai korjaustoimenpiteiden vuoksi, tietoliikenteen tai tietojärjestelmien häiriöiden vuoksi tai muun vastaavan syyn vuoksi. Infonor ilmoittaa keskeytyksestä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Palvelun toimittamisen tai Palvelun käytön tilapäinen keskeyttäminen ei vapauta Asiakasta maksuvelvoitteista.

10. Sopimuksen purkaminen
Infonorilla on oikeus purkaa Sopimus, mikäli
- sen täyttäminen on ylivoimaisen esteen vuoksi estynyt,
- Asiakas ei ole maksanut Sopimuksen mukaisia maksuja,
- Asiakas ei ole noudattanut muita sopimusvelvoitteitaan eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen lähettämisestä korjannut sopimusrikkomustaan,
- Asiakas on konkurssissa tai yrityssaneerauksessa tai muutoin sellaisessa taloudellisessa tilassa, ettei Asiakkaan voida odottaa täyttävän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
- Infonorilla on perusteltu syy olettaa, että Asiakas rikkoo Yleisten Ehtojen kohtaa 6 tai
- Infonorilla on muu Asiakkaan tietojen tai muun aineiston sisältöön perustuva perusteltu syy keskeyttää Asiakkaan tietojen julkaiseminen.
Infonorilla on oikeus saada täysi korvaus kaikista Sopimuksen perusteella toimitetuista Palveluista ja kohtuullinen vahingonkorvaus muista Sopimuksen johdosta ja sen purkamisesta aiheutuneista kuluista ja vahingoista.

12. Vastuu virheistä ja vahinkojen korvaaminen
Infonor ei vastaa Palvelussa tai sen sisältämissä tiedoissa olevien mahdollisten virheiden tai puutteiden aiheuttamista vahingoista.
Infonor ei vastaa Palvelun mahdollisesti sisältämien tietojen, viestien tai muun aineiston tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneesta vahingosta tai kuluista.
Infonorin vastuu Palvelun virheestä rajoittuu Infonorin vastuulla olevan virheellisen palvelun tai tiedon korjaamiseen tai uudelleen suorittamiseen.
Infonor ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä vahingoista, joita Infonor ei ole voinut kohtuudella ennakoida.
Infonor ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvista vahingoista eikä Infonorista riippumattomista syistä aiheutuneista vahingoista.
Infonor ei vastaa Palvelun tuottamisen tilapäisistä keskeytymisistä aiheutuneista vahingoista.
Infonorin kokonaisvastuu Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista on rajoitettu Asiakkaan Sopimuksen perusteella viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana maksamaan määrään.
Vahingonkorvausta on vaadittava Infonorilta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

13. Tietosuoja
Ellei palvelukuvauksessa ole toisin sovittu, Asiakas toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä ja valtuuttaa Infonorin käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan lukuun Palvelun edellyttämässä laajuudessa.
Asiakas vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet ja suostumukset tietojen (sisältäen henkilötiedot) ja/tai viestien käsittelyyn ja luovuttamiseen Infonorille, riippumatta siitä käsitteleekö tietoja ja/tai viestejä Asiakas itse ja/tai Infonor.
Asiakas vastaa siitä, että se noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessään.
Infonorin tietosuojakäytäntö on kuvattu tarkemmin Infonorin tietosuojaselosteessa ja rekisteriselosteissa.
Infonorilla on oikeus tallentaa Asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut Sopimusten syntymisen todentamiseksi ja palveluidensa kehittämiseksi.
Infonorilla on oikeus käyttää Asiakkaiden tietoja markkinointiin.

14. Ylivoimainen este
Infonor vapautuu Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja vahingonkorvausvelvollisuudestaan, jos sopimusvelvoitteen rikkominen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

15. Salassapitovelvollisuus
Asiakas sitoutuu pitämään salassa Infonorilta saamansa luottamukselliset tiedot. Tämä salassapitoehto on voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

16. Ilmoitukset

Osapuolten tulee lähettää Sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti toisen osapuolen Sopimuksessa ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Maapostitse lähetettyjen ilmoitusten katsotaan tulleen toisen osapuolen tietoon seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostilla lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana päivänä.

17. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

18. Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Infonorin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Infonorilla on oikeus siirtää Sopimus ilman toisen osapuolen suostumusta osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle.

19. Sopimusehtojen voimassaolo
Nämä Yleiset Ehdot ovat voimassa 7.2.2022 lukien. Infonor pidättää oikeuden muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja sekä palvelukuvauksessa mainittuja palvelukohtaisia erityisehtoja sopimuskauden aikana. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksista kohtuullisessa ajassa ennen niiden voimaantuloa Infonorin www-sivuilla tai muutoin asiakastiedoittein. Mikäli muutos vaikuttaa olennaisella tavalla Asiakkaan velvollisuuksiin, Asiakkaan tulee 30 päivän kuluessa muutoksen julkistamisesta ilmoittaa Infonorille, ettei hän hyväksy muutosta ja irtisanoa Palvelua koskeva Sopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, tai muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutos.

TEHOILMOITUKSET

Getawork Oy
Saneraus Rakennus Ispy Tmi
Hyrsylän Mutka Oy
LVI OKSANEN & HARTIKKA OY
Kone-Riksa Tmi
Kultasepänliike Virtanen Orvo
Maalauspalvelu Rauno Niemenmaa Tmi
Raaseporin Suurkirppis Ky
Psykoterapimottagning Rigmor Larsson Lassenius
Fysioterapia Ottela
Auto-Sale Oy
Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan Piiri ry
Metallityö Möhköi J Tmi
Kinnulan seurakunta kirkkoherranvirasto
Imagoforum
Kalustetyö Kaisanlahti Oy
Autovaraosat Risto Rämä Oy
Lomakivi Oy
Aholametsä Oy
Tmi Aulis Korpi
Keski-Karjalan Hengitysyhdistys ry
Kansan Raamattuseuran Säätiö /  Vivamo
Husulan Puutarha Ky
Parturi-Kampaamo Tukkataksi
Nivalan Eränkävijät ry
Riihimäen Kaupunki Taidemuseo
Tammenlahden Lomamökit
T:mi Kaivinkoneurakointi Juha Saarinen
Budoseura Hoku Yu Kai ry
Timanttilähde Oy
Nasli Täkkä
Korpihilla Ritva Kokko Ky
Kokkolan Talohoito Oy
Avainlippu Oy
Hangon Katulähetys ry
Ravintola Raffi Oy
Ailahdus ft Mia Kylen
Tarjoukset.fi